[PL] Narodowy coaching w edukacji, kulturze i biznesie – jak rozwinąć nasze skrzydła?

[ENG] Value in Analytics
20 lipca 2016
[PL] CSR: Come CloSeR Show
23 lipca 2016

[PL] Narodowy coaching w edukacji, kulturze i biznesie – jak rozwinąć nasze skrzydła?

130 tysięcy Polaków pracuje dzisiaj w 470 centrach nowoczesnych usług dla biznesu z kapitałem zagranicznym, wykonując zadania w obszarze finansów i księgowości, operacji bankowych  / funduszy inwestycyjnych, technologii i analityki biznesowej na rzecz czołowych międzynarodowych korporacji i ich oddziałów na całym świecie. Jest to obecnie druga branża w Polsce za motoryzacją wyprzedzając górnictwo. Branża wyrosła bez rozgłosu zatrzymując w znacznym stopniu emigrację zarobkową Polaków z wyższym wykształceniem na Zachód.

IMPORT KOMPETENCJI

Kilkanaście lat temu głównym kryterium przyciągającym do Polski zagraniczne inwestycje w obszarze nowoczesnych usług biznesowych, były niskie koszty pracy i relatywnie wysoki poziom znajomości języków obcych wśród absolwentów uczelni wyższych. Na tym etapie mieliśmy do czynienia z duża asymetrią pomiędzy wysokim potencjałem kapitału ludzkiego a relatywnie niską kompleksowością zadań przekazywanych do centrów usług tworzonych w Polsce. Równocześnie obserwowaliśmy znaczący deficyt kompetencji miękkich wynikający z modelu kształcenia nastawionego na rozwijanie twardych / technicznych umiejętności, często także  w dziedzinach, które zanikały w gospodarce na skutek transformacji do gospodarki rynkowej i znaczącego otwarcia na rynki zewętrzne.

W dużym stopniu korporacje zagraniczne inwestujące w sektor nowoczesnych usług biznesowych, przejmowały rolę edukatora w miejscu pracy (tzw. „on the job training”) dostosowując poziom kompetencji nowych pracowników do wymagań stanowisk pracy w gospodarkach rozwiniętych. Na skutek czego proces wykształcenia kadry wykorzystującej w znacznym stopniu potencjał kapitału ludzkiego trwał kolejne 4-5 lat osiągając masę krytyczną w latach 2010 – 2012. Dodatkowo koncepcja usług wspólnych poprzez ich centralizację, tworzyła naturalne środowisko do usprawniania procesów biznesowych, wspierane nowoczesnymi systemami motywacyjnymi promującymi kreatywność i innowacyjność. Liderzy tego sektora wypromowali na gruncie lokalnym modele wynagrodzeń z rosnącą rolą części zmiennej płacy (ruchomej), bezpośrednio uzależnionej od osiąganych wyników. Te nowoczesne modele skierowane do pracowników każdego szczebla (dotychczas oferowane głównie kadrze zarządzającej) pozwoliły zbudować kulturę pracy opartą na ciągłym udoskonalaniu się i poszukiwaniu nowych sposobów wykonywania tych samych zadań w bardziej innowacyjny i optymalny sposób.

Można śmiało stwierdzić, że w ciągu ostatniej dekady mieliśmy do czynienia z ukrytym importem kompetencji, które stały się naszym aktywem narodowym, z którego istnienia mało kto zdaje sobie dzisiaj sprawę. Ten potencjał powinniśmy zacząć lepiej wykorzystywać w naszych krajowych przedsiębiorstwach (transfer talentów) oraz transformacji systemu edukacji (partnerstwo programowe, grupy doradcze), aby rozwój gospodarki narodowej w perspektywie 5-10 lat, mógłbyć w znacznym stopniu budowany na wiedzy i kompetencjach wytworzonych lokalnie.

WRAŻLIWOŚĆ I TOŻSAMOŚĆ KULTUROWA

Pracując na co dzień na rzecz oddziałów zagranicznych firm w kilkudziesięciu krajach świata oraz poprzez regularne uczestnictwo w szkoleniach i wymianach zagranicznych, nauczyliśmy się (i) lepiej rozumieć aspekty kulturowe i narodowe naszych partnerów biznesowych zagranicą, (ii) wyciągać wnioski tym samym udowadniając, że nasze cechy narodowe tj. z jednej strony zdolność do adaptacji, czy z drugiej podważanie status quo pozycjonują nas bardzo wysoko w kontekście zdolności do innowacyjności. Nic w tym dziwnego, że firma Google podjęła decyzję o zamiarze otworzenia swojge trzecie na świecie centrum innowacji dla przedsiębiorców właśnie w Polsce, którego celem będzie wyszukiwanie i wspieranie innowatorów  – nie operatorów. Jak stworzyć podobny model w oparciu o nasze zasoby narodowe?

ROLA EDUKACJI

Na  podstawie naszych doświadczeń i obserwacji w ramach ewolucji sektora noweczesnych usług biznesowych, proces budowania pożądanych kompetencji można znacznie przyspieszyć inwestując więcej w bardzo praktyczne umiejętności, które decydują o sukcesie w środowisku międzynarodowym. Większość tych kompetencji miękkich powinniśmy rozwijać na bardzo wczesnym etapie edukacji zarówno w rodzinie jak i szkolnictwie:

Ciekawość poznania gotowość do ciągłej zmiany

Konkurencyjność wymaga nieustannego doskonalenia umiejętności, sprawnego rozpoznawania nowych trendów i przekonania, że jedynym STAŁYM elementem otoczenia gospodarczego jest ZMIANA. Stanowi to olbrzymie wyzwanie dla obecnego systemu edukacji, który musi wypracować model zdolny do modyfikacji oferty programowaj i właściwej implementacji w cyklu 12 miesięcznym. Nie będzie to osiągalne bez zwiększenia stopnia współpracy z biznesem, który powinien odgrywać kluczową rolę w rozwijaniu kompetencji miękkich w ramach praktycznej współpracy ze szkolnictwem.

Umiejętność współpracy w zespole

Skuteczna konkurencja w gospodarce globalnej jest determinowana szybkością przepływu informacji, zdolnością generowania niezliczonej ilości pomysłów i pracy w zespole zdolnym podejmować decyzje pracując nad najlepszymi rozwiązaniami. Indywidualne cele są istotne w ramach umiejętności i roli jaką jednostka ma do odegrania w zespole, jednak w większości przypadków sukces jest wynikiem skutecznej współpracy w zespole i dopasowania zadań do talentów jednostki.

Umiejętność prezentowania i sprzedawania idei / pomysłów

Retoryka czy sztuka debatowania praktycznie nie istnieją w programach edukacyjnych, a powinny funkcjonować jako niezależne moduły programowe na każdym szczeblu szkolnictwa. Nie możemy  pominąć roli debaty w rodzinie pomiędzy dziećmi a rodzicami na bardzo wczesnym etapie rozwoju / kształtowania jednostki. Wymaga to przede wszystkich odpowiedniego przygotowania zarówno kadry szkolnej jak i rodziców  oraz stworzenia platformy do rozwijania tych kompetencji. Umiejętność prezentowania poglądów,  rzetelnej argumentacji, przyjmowania konstruktywnej krytyki i przekonywania do swoich racji to wbrew pozorom niezbędne narzędzia w procesie komercjalizacji pomysłów, z czym wielu utalentowanych polskich inżynierów i przedsiębiorców  nie potrafi sobie poradzić.

Budowanie wrażliwości kulturowej

Poszukiwanie talentów oraz popytu na efekt ich pracy ma charakter ponadnarodowy i każda narodowa gospodarka musi mieć umiejętność poruszania się w różnych środowiskach kulturowych. Jest to kluczowa kompetencja w budowaniu wizerunku gospodarki narodowej jako atrakcyjnego źródła cennych zasobów (zaawansowane usługi, wysokoprzetworzone produkty) a zdolność do adaptacji kulturowej i poszanowania odmiennych systemów wartościco raz częściej jest oceniana jako jedna z najważniejszych umiejętności w budowaniu przewag konkurencyjnych na rynkach międzynardowych.


Nasza gotowość do zmiany i większej współpracy w celu budowania kompetencji miękkich powinna przyczynić się do zmniejszenia deficytu kompetencyjnego jeszcze przed zakończeniem cyklu edukacyjnego przygotowując podstawy przedsiębiorczości z aspiracjami, która bez kompleksów będzie wykraczać poza granice naszego kraju.

Potrzebujemy na to przynajmniej od 5 do 10 lat.

Jak rozwinąć nasze skrzydła? : Narodowy Coaching /
[red. Jan Szomburg, Piotr Zbieranek]. – Gdańsk:
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2015. –
(Wolność i Solidarność ; nr 61)

Wojciech Poplawski
Wojciech Poplawski
Wojciech Popławski pełni funkcję dyrektora zarządzającego w Accenture, jednego z głównych międzynarodowych przedsiębiorstw branży konsultingu, wdrażania technologii i outsourcingu. Accenture jest równocześnie jedną z najszybciej rozwijających się firm sektora nowoczesnych usług dla biznesu na świecie. Wojciech jest członkiem kierownictwa Accenture Operations Delivery w Europe, gdzie odpowiada za obszar innowacji i nowoczesnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy. Zajmuje się także czynnym propagowaniem rozwoju talentów w środowiskach biznesowych.